DỰ ÁN WORLDBANK

Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” (SAHEP) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho ba trường đại học, bao gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tiểu dự án “Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục Đại học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội” được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu phát triển của dự án (PDO) là tăng cường năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học ở các trường đại học được lựa chọn tự chủ và qua đó tăng cường năng lực của hệ thống giáo dục đại học quốc gia.

Mục tiêu của tiểu dự án là phát triển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong nước về khoa học và công nghệ; Tập trung các nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu; Hiệu quả trong phát triển khoa học và công nghệ ở các lĩnh vực ưu tiên then chốt; Hỗ trợ đổi mới cơ chế hoạt động tự chủ toàn diện và bền vững.

Thông tin chi tiết về:

  • Dự án SAHEP xem TẠI ĐÂY.
  • Tiểu dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại Trường ĐHBK Hà Nội” xem TẠI ĐÂY.

Tin Liên Quan